NỘI QUY HOẠT ĐỘNG

  • Thực hiện bài Test Đầu Vào trên ứng dụng ELSA (Chọn thẻ Hồ Sơ, kéo xuống dưới tìm tới thẻ “Điểm kiểm đánh giá của bạn” => chọn Làm Bài Kiểm Tra)
  • Thành viên phải hoàn thành bài tập được giao mỗi ngày. Không được trễ hạn quá 3 bài/tuần
    Thành viên phải học tối thiểu 1h/ngày hoặc 7h/tuần.
  • Nếu thành viên trễ hạn 3 bài/tuần hoặc học không đủ 7h/tuần thì admin có quyền mời thành viên ra khỏi lớp học ELSA và nhóm Zalo mà không cần báo với thành viên.
  • Thực hiện làm bài Test định kỳ vào ngày đầu tiên của tháng.