ĐIỀU KHOẢN HOÀN TIỀN HỌC PHÍ

Hoàn tiền 100%, nếu thành viên chưa chính thức tham gia lớp học ELSA

Hoàn tiền 90% từ ngày 1 tới ngày thứ 3, kể từ ngày thành viên được mời vào lớp học ELSA.

Hoàn tiền 50% từ ngày 3 tới ngày thứ 7, kể từ ngày thành viên được mời vào lớp học ELSA.

Hoàn tiền 25% từ ngày 8 tới ngày thứ 14, kể từ ngày thành viên được mời vào lớp học ELSA.

Sau ngày thứ 14 kể từ ngày thành viên vào lớp học ELSA, không hoàn tiền học phí.

Các trường hợp, dừng việc học vì lý do bận việc, hay vi phạm nội quy học tập (trễ hạn nộp bài, học không đủ thời gian quy định) sẽ không được xem xét hoàn tiền.

Trường hợp, thành viên bị bệnh, nếu có giấy tờ bệnh viện chứng mình thì sẽ được bảo lưu để học lại ở khóa sau. Tuy nhiên thời gian bảo lưu học phí không quá 30 ngày, kể từ ngày thành viên thông báo với Admin.